Handlingsplan mot mobbing, vold og trakassering

Drømtorp videregående skole har nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og trakassering av elever og ansatte. Gjennom prosjektet «Drømmeskolen» jobber vi systematisk med å skape et trygt og inkluderende skolemiljø.

Arbeid mot mobbing på Drømtorp

Målet med arbeid mot mobbing er å skape et trygt og godt skole- og læringsmiljø på Drømtorp.

Arbeidet mot mobbing/vold/trakassering er forankret i lovverket. Se Opplæringsloven § 9a-3. Alle som har sitt virke på Drømtorp er forpliktet til å bidra til at mobbing/vold/trakassering ikke forekommer på skolen, og til å melde fra om dette skjer

Skolens elevråd, arbeidstakerorganisasjoner og ledelse skal ha fokus på dette og skal jobbe aktivt for å hindre at slike situasjoner oppstår.

Forebyggende tiltak:

Ved Drømtorp legges det vekt på å arbeid for et godt klassemiljø. Arbeidet med klassemiljø, skolemiljø og uønsket adferd skal foregå gjennom hele året. Ved skolestart vil kontaktlærer/teamene sørge for at elevene raskt blir kjent med hverandre. Kontaktlærer, faglærere og elever skal videre engasjere seg i et samarbeide om å utvikle et godt klassemiljø. ”Drømmeskolens” metoder brukes aktivt, og alle våre vg1-klasser har en elevmentor. Elevteamtiden i den enkelte klasse brukes til å arbeide med læringsmiljøet.

Personalets rolle: Skolens ansatte, og spesielt det pedagogiske personalet, må før skolestart skoleres i skolens handlingsplan. Miljøarbeideren vår har sammen med miljøgruppa og elevmentorene et særlig ansvar for å skape sosialiserende aktiviteter i midttimene. Miljøarbeider og miljøgruppa er tilstede der elevene er for å fange opp uønsket atferd og styrke positive relasjoner.

Informasjon fra avgiverskolen: Elever og/eller foresatte oppfordres til å gi tillatelse til at relevant informasjon overføres fra avgiverskolen.

Kontakt skole – hjem: Kontaktlærerne må så tidlig som mulig i skoleåret oppfordre foresatte til umyndige elever om å opprette kontakt. (Det ligger også i kontaktlærerinstruksen å jevnlig informere hjemmet om hvordan det går med elevene på skolen)

Elevrådet tar opp problematikken rundt mobbing/vold/trakassering og tar dette med i sitt arbeid. De bør også, sammen med skolens ledelse, planlegge og gjennomføre tiltak som styrker miljøet på skolen.

Tiltak for å avdekke mobbing:

  • Samtaler kontaktlærer-elev
  • Samtaler faglærer-elev
  • Samtaler rådgiver-elev
  • Samtaler ledelsen-elev
  • Tema i elevteamtiden
  • Miljøarbeider og miljøgruppe tilstede i friminutt og midttimer
  • Samtaler ledelsen og ikke-pedagogisk personale
  • Elevundersøkelsen gjennomføres årlig

Rutiner ved (mistanke om) mobbing, vold og trakassering:

Elever som føler seg mobbet eller som har mistanke om at andre blir mobbet, kontakter kontaktlærer, rådgiver eller ledelsen.

Kontaktlærer eller faglærer som har mistanke om mobbing, bør generelt innhente samtykke fra eleven om å gå videre med saken. Kontaktlærer har samtale med involverte elev(er) fra egen klasse – notater tas. Kontaktlærer varsler rådgiver og overleverer kopi av notater. Rådgiver har samtale med alle involverte elever. Kontaktlærer innkaller til klasselærerråd hvor også skolens ledelse er til stede. Elev(er) kan møte etter eget ønske. Kontaktlærer evt. rådgiver kontakter foresatte til involverte umyndige elever. Er det lærer eller andre ansatte som mobber, tas saken opp med dennes nærmeste overordnede etter at elevens samtykke er innhentet.

Når mobbing er konstatert og hendelsesforløpet kartlagt

Ledelsen vurderer øyeblikkelige tiltak, evt. sammen med rådgiver og kontaktlærer. Samtale med mobberen og dennes foresatte vil bli gjennomført. Det samme vil samtale med mobbeoffer og ev. foresatte. Dernest vil det bli iverksatt særskilt oppfølging av enkeltelever (både offer og mobber) evt. oppfølging i klassen.

Disiplinære tiltak vurderes. Se § 8 og § 9 i skolereglementet, § 3-8 om bortvisning og tap av rettigheter, samt § 9a-7 om straff i Opplæringsloven).

Det vil også vurderes i det enkelte tilfelle om rådgiver, PPT, lege, politi eller andre skal kontaktes.

Hva er mobbing?

Eksempel på psykisk direkte mobbing: å true, håne eller ved å uttrykke stygge og ubehagelige ting for å irritere, plage eller såre en annen.Eksempel på psykisk indirekte mobbing: å isolere noen og utestenge noen fra en sosial gruppe. Eksempel på fysisk mobbing: å slå, dytte, sparke eller holde noen fast mot hans/hennes vilje.