INFORMASJON TIL FORESATTE OG ELEV OM 1 OG IV

Elever som har fått 1 og eller IV i ett eller flere fag, vurderes som ikke kompetente til å søke Vg2/Vg3. Søkere med 1 og eller IV har ikke bestått, og har i utgangspunktet ikke rett til inntak på høyere trinn. Det kan gjøres unntak etter en intern vurdering på skolen.

Det vises til informasjonsskriv gitt fra skolen, ved skolestart 2014 om samme tema og skriv fra Utdanningsdirektoratet publisert 28.10.2009 og siste endringer 7.6.2011 med tittel «Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 for elever som får karakteren 1 eller IV».

Endringene går på at elever som har fått 1 og eller IV i ett eller flere fag, vurderes som ikke kompetente til å søke Vg2/Vg3. Søkere med 1 og eller IV har ikke bestått, og har i utgangspunktet ikke rett til inntak på høyere trinn.

Imidlertid kan det gjøres unntak dersom det etter en intern vurdering på skolen er dokumentert at søkeren har de kunnskapene og ferdighetene som etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendige for å følge undervisningen (jf.§§ 6-22 og 6-23 i forskriftene). Skolen må foreta en individuell vurdering av den enkelte elev, og sender deretter melding til inntakskontoret i fylkeskommunen.

Elever som vurderes ikke å flyttes opp på høyere nivå, blir stoppet av inntakskontoret. De kontakter eleven slik at de kan endre søknaden.

Med bakgrunn i faktiske resultater etter 1. termin, blir elever som står i fare for ikke å være kvalifisert for inntak på et høyere nivå eller å bli formidlet til læreplass, fulgt opp av faglærer i det aktuelle faget. Det blir gjennomført en samtale med fokus på hva eleven må gjøre inneværende termin for å bestå faget. Faglærer og elev fyller sammen ut en forpliktende avtale som begge undertegner. Avtalen som blir inngått er ment for å bevisstgjøre eleven om eget ansvar. Samtidig som den forplikter både skolen og den enkelte elev om å sette i gang aktuelle tiltak for å oppnå vurderingsgrunnlag eller bestått karakter.  

 Fra skolens side blir det iverksatt en rekke tiltak for å gi elever mulighet til å skaffe seg vurderingsgrunnlag i fag eller oppnå bestått karakter. Det er eleven som er ansvarlig for å følge opp tiltakene.

  • Ekstra innleveringer av oppgaver og ny prøve for å få vurderingsgrunnlag i faget.
  • Intensivopplæring i berørte fag. – «Mattegolf», leksehjelp og fagdager
  • Tettere oppfølging og veiledning av faglærer i timene.
  • Strukturering av oppgaver, prøver og lekser.
  • Kurs i grunnleggende ferdigheter i norsk, matte eller engelsk.
  • Yrkes- og karriereveiledning slik at sluttmålet er realistisk.
  • Hyppigere møter med elev og foresatte hvor framover rettet veiledning og vurdering er sentralt.

 Skolens rådgivertjeneste og ledelse har i tillegg tett oppfølging av elevgruppen dette gjelder.

Fortsatt vil det være elever ved Drømtorp vgs som på tross av tiltak over ikke er kvalifisert til å flyttes opp til Vg2/ Vg3. Det betyr at eleven må ta fag som ikke er bestått på nytt og bestå disse. Før de er kvalifisert til opptak på høyere nivå. Det er ikke klageadgang for elever som ikke flyttes opp. Det er derimot klageadgang på standpunktskarakteren i det enkelte faget og vanlige klageregler og frister følges. Det kan eventuelt klages på inntaket.

Elever som har fag de ikke har bestått, bør melde seg opp som privatist i løpet av februar gjennom privatistweb.no. Tak kontakt med eksamensansvarlig på skolen hvis du trenger veiledning.