Fraværsgrense i videregående skole

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten med fraværsgrensen er å øke elevenes tilstedeværelse i undervisningen, å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

Bestemmelsen om fraværsgrense er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd. For nærmere føringer se rundskriv fra Udir (Fraværsgrense Udir-3-2016).

Fraværsgrensen i korte trekk

Fra Utdanningsdirektoratets rundskriv Fraværsgrense Udir-3-2016:

  • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
  • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
  • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.