IKT-reglementet for elever og lærere ved videregående skoler i Akershus

Oppdatert 1. august 2017

Med ”skolen” menes den skolen du til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Akershus fylkeskommune.

Du plikter å holde deg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser.

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune. Reglementet gjelder bruk av skolens IKT-ressurser, det vil si nettverk, IKT-utstyr og programvare.

2. Bruk av IKT-ressurser

IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.

Det er ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen, prøver og/eller eksamen.

Bruk av IKT-ressurser i forbindelse med eksamen er regulert i Retningslinjer for eksamensgjennomføring i Akershus fylkeskommune.

3. Brukeridentitet og passord

Tilgang til skolens nettverk gis ved at skolen tildeler brukeridentitet og passord.

Passordet er personlig og skal holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter du å forandre passordet umiddelbart.

Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. Du skal alltid bruke ditt eget brukernavn og passord. Dersom andre bruker ditt brukernavn og passord, anser vi at du har brutt reglementet.

4. Programvare

Bruk av programvare skal skje i samsvar med lisensreglene for programvaren. Du plikter å avinstallere skolens lisensierte programvare når opplæringen avsluttes, der lisensreglene krever det.

5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn

Alle tilkoblinger og forsøk på tilkoblinger til skolens nettverk og all trafikk i nettet logges. Ved mistanke om brudd på sikkerheten i systemet vil loggene benyttes for å spore hendelser. Til eksamen kan informasjon fra logger benyttes for å spore fusk.

Skolen kan kreve alle datamaskiner som benyttes ved prøver eller eksamen innlevert for kontroll. Dersom du ikke samtykker til slik kontroll, kan skolen nekte deg å bruke egen datamaskin til gjennomføring av prøver og eksamen.

6. Sikkerhetskopi og lagring

Du skal få informasjon om lagringsalternativer og hvordan man kan ta sikkerhetskopi. Du må selv sørge for at du til har sikkerhetskopier av arbeidet ditt.

7. Datasikkerhet

Du må ikke gi andre tilgang til datamaskinen din. Når du forlater datamaskinen, skal du alltid låse eller logge ut av datamaskinen.

Dersom du får kjennskap til misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten, må du rapportere dette til skolen.

Du plikter å ha oppdatert antivirusprogram på datamaskinen og benytte sikkerhetsoppdateringer for operativsystem og programvare.

8. Ansvarsbegrensning

Skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.

Skolen er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr som tilknyttes skolens nettverk.

9. Brudd på IKT-reglementet

Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet.

10. Erstatning

Dersom det oppstår skade på skolens IKT-ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for tap av/skade på bærbar datamaskin som eleven låner av skolen, reguleres av skadeserstatningsloven.

11. Særskilte regler ved den enkelte skole

Skoleutvalget har anledning til å vedta tilleggsregler som gjelder for den enkelte skole, såfremt disse ikke bryter med punkt 1-10.