Registrering av oppmøte/fravær i perioden med digital opplæring

Føringene fra skoleeier sier at vi skal registrere oppmøte. På Drømtorp fortsetter vi å føre oppmøte i VIS. I og med fravær ikke skal komme på elevenes vitnemål eller kompetansebevis, registreres fravær som gyldig fravær (rettighetsfravær, det vi bruker ved elevrådsarbeid eller tilsvarende), Vi vil da se elevenes tilstedeværelse i ulike fag.

Vi skal forbedrede elevene til neste nivå, enten det er skole, høyskole,  læretid eller arbeidsliv. Vi skal derfor fortsette å forvente at elever deltar i opplæringen og at de melder fravær i forkant, i tråd med forventninger i arbeidslivet. Det er også viktig at de som ikke møter opp, følges opp i henhold til skolens standard/nærværsrutinene. Kanskje det er nettopp disse som trenger en telefon i disse dager. På denne måten ivaretar vi føringer fra Utdanningsdirektoratet og skoleeier.  
 
Fra direktoratet:
Fraværsføring (ofte stilte spørsmål)
“Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole. Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.
Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”
Fra Skoleeier:
I Viken fylkeskommune blir da felles praksis slik:
·       Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis.  Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.
·       Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurdere hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.
·       Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen
·       Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen
·       Skoleledelsen sørger for god og tydelig kommunikasjon ut til elever og lærere og foresatte om temaer som er relevante for opplæringen i denne unntakssituasjonen