Til foresatte

Fødselsnummer for pålogging til Visma InSchool

Til foresatte

Informasjon om behov for fødselsnummer for pålogging til Visma InSchool

 

Bakgrunn

Visma InSchool (VIS) har funksjonalitet som legger til rette for digital samhandling hjem- skole, hvor foreldre gis en egen pålogging og tilgang til Visma InSchool. Gjennom egen epost og SMS tjeneste internt i systemet, legges det til rette for gjensidig samarbeid, dialog og informasjonsflyt.

 

Begrunnelse for bruk av fødselsnummer

For at de foresatte skal kunne logge seg på VIS, må de ha en sikker pålogging. Ettersom fødselsnummer er nødvendig for en kobling mot MinID, er dette noe som må registreres inn i VIS for at foresatte skal kunne logge seg på.

 

Fødselsnummer kreves for å koble elever og foresatte opp mot Folkeregisteret. Når foresatte blir registrert med fødselsnummer og koblet til barnet sitt i Visma InSchool, vil foresatte kunne logge på via ID-porten og få tilgang til informasjon om sitt barn. Uten fødselsnummer, vil ikke dette være mulig.

 

Fylkeskommunens ansvar som databehandler Foresattes persondata er til bruk for å opprette kontakt med foresatte for å tilfredsstille gjensidig informasjon som er hjemlet i Opplæringsloven med forskrift. Det skal sørge for å gi foresatte informasjon til ikke myndige elever på videregående skole hvor grunnlaget er for en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer. Denne samtalen omhandler hvordan eleven arbeider daglig, elevens læringsutvikling og opplæringsmiljø, samt status i kompetansen til eleven i fag. Gjennom en digital tilgang til VIS etableres det et samarbeid mellom hjem og skole.

Den foresattes personopplysninger skal kun benyttes for å gi den foresatte mulighet for pålogging, og dermed en digital informasjonskanal mellom hjem og skole. Personalopplysningene lagres sikkert og forsvarlig og vil ikke deles til andre. Den foresatte har et ansvar for å melde fra til den videregående skolen om endringer i personalia, og kan ved pålogging til egen konto redigere egne personopplysninger, som da sjekkes opp mot folkeregisteret ved integrasjon. Informasjonen i Folkeregisteret har forrang. Endringer må derfor gjøres ved at foresatte sender melding til Folkeregisteret.

Lagringen skjer kun i den perioden eleven har status som lærende i den videregående skole, og så lenge eleven er mindreårig (under 18 år). Det vil være mulig for eleven å samtykke til å utvide foresatt-tilgangen, til å vare så lenge eleven er i videregående opplæring.

Dette er informasjonen skolen trenger:

Kontaktinformasjon:

* Fødselsnummer (nøkkel for å oppdatere personinformasjonen med folkeregisteret)

* Navn

* Adresse

* Telefon

* E-postadresser

* Daglig omsorg/foreldreansvar

* Hovedadressat/sekundæradressat

 

 

Foresatte kan avslå å tillate skolen i å benytte fødselsnummeret, hvor skolen da etter loven er pliktig å legge til rette for en tilsvarende manuell analog informasjon.