Informasjon til elever og privatister ved eksamen

All tilkobling til nettverket på Drømtorp VGS loggføres. Eksamen i et fag kan annulleres dersom en ek­samenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen.

All tilkobling til nettverket på Drømtorp VGS loggføres. Loggene inneholder blant annet informasjon om hvilken bruker som logget på nettverket, og hvilken pc, telefon eller lignende brukeren benyttet.

Under heldagsprøver og eksamener blir det foretatt kontroller og følgende regler gjelder:

  •  Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. Til eksamen er bruk av annen persons brukeridentitet å anse som fusk. Ved mistanke om at kandidater har benyttet andres brukeridentitet til eksamen vil skolen benytte logger for å dokumentere dette. 
  •  Det er ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen, prøver eller eksamen. 
  • Skolen kan kreve at alle datamaskiner som benyttes ved prøver eller eksamen blir innlevert for kontroll. Dersom du ikke samtykker til slik kontroll, kan skolen nekte deg å bruke egen datamaskin til gjennomføring av prøver og eksamen.

Eksamen i et fag kan annulleres dersom en eksamenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjelder også om sensorene oppdager fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget, skal avgjøres av rektor. Eksamenskandidaten skal ha anledning til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eksamenskandidaten har rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren til eleven bort. Eksamenskandidaten kan gå opp til eksamen i faget som privatist tidligst ett år etter den annullerte eksamenen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklages til Fylkesmannen.